Maakt jouw bedrijf zichtbaar

Algemene voorwaarden | Marketing Etalage

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Marketing Etalage.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Marketing Etalage.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, off¬ertes en alle door Marketing Etalage gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Marketing Etalage verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Marketing Etalage verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Marketing Etalage en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Marketing Etalage en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. De door Marketing Etalage gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven.
 2. Marketing Etalage is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen na dagtekening, aan Marketing Etalage wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven en overeengekomen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marketing Etalage zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marketing Etalage niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Marketing Etalage gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Marketing Etalage van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De middelen komen op een test omgeving te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. In de offerte wordt een periode overeengekomen, waarbinnen de website wordt gemaakt. Na afloop van deze periode, of eerder bij oplevering wordt de resterende 50 % van de totale kosten gefactureerd. Indien Marketing Etalage het overeengekomen werk niet geheel heeft kunnen uitvoeren, doordat opdrachtgever zijn/haar deel van het werk nog niet heeft uitgevoerd, zal de resterende 50 % toch gefactureerd worden (zie artikel 8.5). Na ontvangst van het bedrag wordt de website zo nodig op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf, gerekend vanaf startdatum. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 5. Na facturatie wordt de opdracht als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Marketing Etalage aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke incasso en gerechtelijke kosten.

Artikel 5: Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig small onderhoudscontract voor een bestaande website.
  • Buiten het onderhoud wordt het normale uurtarief van Marketing Etalage voor de werkzaamheden gerekend. Hier wordt apart overeenstemming over gemaakt met de opdrachtgever.
  • Werkzaamheden die onder het small onderhoudscontract vallen kunt u lezen op de website www.Marketing Etalage.nl.
 2. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig uitgebreid onderhoudscontract voor een bestaande website.
  • Maximaal 1 uur wordt er vrij gehouden voor eventuele aanpassingen aan de website, dit kan mits de totale layout van de website niet veranderd hoeft te worden. In dat geval wordt het normale uurtarief van Marketing Etalage voor de werkzaamheden gerekend. Hier wordt apart overeenstemming over gemaakt met de opdrachtgever.
  • Werkzaamheden die onder het uitgebreid onderhoudscontract vallen kunt u lezen op de website www.MarketingEtalage.nl
 3. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan. Wanneer er per jaar gefactureerd wordt, zal er in geval van een small onderhoudscontract 5% worden gegeven en voor een uitgebreid onderhoudscontract 10%.
 4. De betalingen voor het onderhoud zal alleen via automatische incasso worden geïncasseerd indien maandelijks betaald gaat worden.
 5. Het contract wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het onderhoudscontract dient 1 maand voor einddatum te worden gemeld.

Artikel 7: Verplichtingen van opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Marketing Etalage mag de ontwikkelde middelen van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Marketing Etalage zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Beschrijving van de werkwijze van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen:
  • Na de retour van de getekende offerte wordt er een testomgeving voorbereid, en wordt de eerste 50% van het totaalbedrag gefactureerd.
  • Een voorbeeld home, pagina etc. wordt er opgemaakt.
  • 1e overleg voor aanpassingen van de voorbeelden.
  • Aanleveren teksten, foto’s, video’s etc. door opdrachtgever.
  • Het verwerken van de aangeleverde stukken.
  • 2e overleg voor aanpassingen van het aangeleverde materiaal.
  • Indien er grote wijzigingen moeten plaatsvinden wordt er een 3e overleg gepland.
  • Afhandeling website, resterende 50% wordt gefactureerd.
  • Wanneer de factuur is voldaan wordt de Website overgezet op de definitieve locatie.
  • Wanneer een Budget/Standaard website is afgesloten gaat het onderhoud een maand na oplevering website van start (ga naar de website, bekijk hier de werkzaamheden van het onderhoudscontract).
 3. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Marketing Etalage steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marketing Etalage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marketing Etalage worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marketing Etalage zijn verstrekt, heeft Marketing Etalage het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Marketing Etalage kenbaar behoorde te zijn.
 6. Marketing Etalage zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Marketing Etalage het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Marketing Etalage hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 8. Indien door Marketing Etalage of door Marketing Etalage ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Etalage voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9: Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Marketing Etalage op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Marketing Etalage worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Marketing Etalage. Deze tarieven kunt u vinden op de website MarketingEtalage.nl. Marketing Etalage is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Marketing Etalage opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de ¬financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Marketing Etalage van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10: Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 6 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het contract kan worden opgezegd na de minimale looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Marketing Etalage kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Marketing Etalage gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Marketing Etalage heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Marketing Etalage niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Marketing Etalage zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Marketing Etalage kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11: Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12: Copyright

 1. Alle aan Marketing Etalage verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Marketing Etalage ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Marketing Etalage voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel: 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Marketing Etalage en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Marketing Etalage zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 14: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Marketing Etalage gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider anderen waarop Marketing Etalage geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15: Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de beterende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Marketing Etalage kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Marketing Etalage heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16: Derden

 1. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Marketing Etalage doorgevoerd.
 2. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider.

Artikel 17:Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Marketing Etalage vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Marketing Etalage of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Marketing Etalage.

Artikel 18: Privacy bepalingen

 1. Zie privacy verklaring.