Maakt jouw bedrijf zichtbaar

Algemene voorwaarden | Marketing Etalage

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Marketing Etalage, gevestigd in Nieuwleusen onder KVK nummer 87207141 wordt aangeduid als Marketing Etalage.
  • Klant: de wederpartij van Marketing Etalage, met wie de overeenkomst is aangegaan.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Marketing Etalage, waarbij de Marketing Etalage een product of dienst levert en de klant een betalingsverplichting aangaat.

Artikel 2: Geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, vervolg opdrachten, overeenkomsten en levering van producten of diensten uitgevoerd door of namens Marketing Etalage, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. De algemene voorwaarden op de website zijn de actuele algemene voorwaarden. Marketing Etalage mag deze voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 3. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij/zij daarmee akkoord gaat.
 4. Er wordt niet afgeweken van deze algemene voorwaarden tenzij dat schriftelijk en nadrukkelijk voorafgaand aan de opdracht is vastgelegd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant worden van de hand gewezen.
 5. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig blijkt of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen, voorstellen en offertes

 1. De door Marketing Etalage gemaakte offertes zijn volledig vrijblijvend. De offertes zijn 14 dagen geldig na dagtekening, tenzij anders aangegeven.
 2. Marketing Etalage is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 14 dagen na dagtekening, aan Marketing Etalage wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven en overeengekomen.
 3. Marketing Etalage heeft het recht een ondertekende offerte binnen 5 werkdagen te herroepen.
 4. Marketing Etalage kan niet aan de offerte worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat (een deel van) de offerte een duidelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Marketing Etalage zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 6. Een samengestelde offerte verplicht Marketing Etalage niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. Werkzaamheden worden definitief ingepland na het accepteren van de offerte. Indien in de tijd dat een offerte open staat een ander een offerte voor eenzelfde periode eerder wordt accepteert, kan Marketing Etalage niet garanderen dat de afspraken uit de nog-niet geaccepteerde offerte nagekomen kunnen worden.

Artikel 4: Acceptatie overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de klant. Hierdoor ontstaat de verplichting tot betaling.
 2. Aanvaarding gebeurd uitsluitend schriftelijk middels het retourneren van een getekende offerte, het bevestigen van akkoord op de offerte via email of whatsapp. Marketing Etalage is gerechtigd een mondelingen aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn bevestigd.
 3. Op het moment dat de Marketing Etalage de opdrachtbevestiging ontvangt start de overeenkomt. Tenzij anders afgesproken.
 4. De overeenkomt komt in de plaats van alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie.


Artikel 5: Prijzen

 1. Alle prijzen die door Marketing Etalage worden gehanteerd zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten.
 3. De prijzen dienen inclusief BTW te worden betaald en binnen de betalingstermijn van 30 dagen. Tenzij anders vermeld op de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Marketing Etalage van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 5. Marketing Etalage heeft het recht de prijzen te verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijke prijs gebaseerd is op onjuiste informatie. De klant heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze prijs het gevolg is van onjuiste informatievoorziening van de klant.
 6. Overige prijsverhogingen die niet te wijten zijn aan de schuld van de klant geschieden voor bestaande klanten te allen tijde in overleg.
 7. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Marketing Etalage, mits de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.
 8. Het uurtarief van Marketing Etalage wordt afgerond per 15 minuten.
 9. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Marketing Etalage doorgevoerd.


Artikel 6: Facturatie en betalingen

 1. Betaling geschiedt per iDeal of per overschrijving naar een door Marketing Etalage aangegeven bankrekening.
 2. Marketing Etalage heeft het recht een aanbetaling te verzoeken voor de start van een project. Na het voltooien van de aanbetaling zal gestart worden met het project.
 3. Het resterende deel van de betaling wordt voldaanvoor de definitieve oplevering en voor de einddatum van de project. Indien Marketing Etalage het overeengekomen werk niet heeft kunnen afronden voor de projecteinddatum, doordat de klant zijn/haar deel van het werk nog niet heeft uitgevoerd, zal de resterende betaling toch gefactureerd worden op de overeengekomen einddatum.
 4. Na facturatie wordt de opdracht als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de producten en diensten van Marketing Etalage niet meer kosteloos uitgevoerd. Technische ondersteuning door Marketing Etalage wordt achteraf, aan de hand van een vast uurtarief, door de klant betaald.
 5. Facturering van abonnementsdiensten zoals onderhoudscontracten, plug-ins, hosting en domeinnaam gebeurt per maand, kwartaal of jaar vooraf, gerekend vanaf startdatum. Alle overige bedragen worden gefactureerd voor oplevering.
 6. In het geval van een overeenkomst met periodieke betalingen is Marketing Etalage gerechtigd om door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste 2 maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 7. Indien de klant een strippenkaart aanschaft dient de klant vooraf 100% van het overeengekomen bedrag te betalen. Een strippenkaart verloopt niet en er is geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de (ongebruikte) strippenkaart.
 8. Indien de klant niet aan de betalingsverplichting voldoet, om wat voor reden dan ook, ontvangt hij/zij een herinnering om binnen 7 dagen alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Lukt dit niet dan zullen aanmaningskosten ter hoogte van €15,- in rekening worden gebracht. Blijft de klant nalatig de betaling te voldoen dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. De bijkomende kosten (wettelijke rente, incassokosten, vergoeding van 15% van het factuurbedrag en eventuele overige kosten) zijn dan voor rekening van de klant. Marketing Etalage heeft het recht om na de 2e herinnering alle diensten te staken, wat kan betekenen dat de website offline kan worden gehaald.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Marketing Etalage op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventuele verleende licenties en abonnementen per direct te vervallen.

Artikel 7: Verplichtingen klant

 1. De klant zorgt voor tijdige aanlevering van het benodigde informatie en materiaal die Marketing Etalage nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren. De termijn wordt door beide partijen gezamenlijk overeengekomen. Zie ook artikel 6.3 voor de financiële consequenties van het niet tijdig aanleveren van benodigd materiaal.
 2. De klant is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van alle informatie.
  •Marketing Etalage is op geen manier verantwoordelijk voor fouten en onjuistheden in aangeleverde bestanden en de verwerking daarvan.
  •Mogelijke inbreuk op auteursrecht van derden komen niet voor rekening van Marketing Etalage.
 3. De klant dient zich in te zetten voor een goede samenwerking met Marketing Etalage. Indien de klant niet aan de verplichtingen zoals benoemd in dit artikel heeft voldoet, heeft Marketing Etalage het recht om de uitvoering op te schorten en/of gemaakte kosten te factureren.

Artikel 8: Rechten Marketing Etalage
 1. Er rust auteursrecht op de websites ontwikkeld door Marketing Etalage. Het is dan ook niet toegestaan om de websites door te verkopen of te dupliceren, zonder schriftelijke toestemming.
 2. Indien de klant handelt in strijd met bovenstaande artikel, dan is de klant verplicht de schade daaruit vloeiend te vergoeden. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van een berekening van de opbrengsten voor Marketing Etalage in het geval dat het gebruik rechtmatig zou hebben plaatsgevonden.
 3. Na afloop van het traject is de klant eigenaar van de website en kan hij/zij zelf aanpassingen doen aan de website.
 4. Marketing Etalage mag de bedrijfsnaam en ontwikkelde middelen van de klant gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst
 1. Marketing Etalage voert alle opdrachten, conform de eisen en naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Marketing Etalage zal de producten en/of diensten opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De klant verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien de klant dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd. Zie artikel 6.3.
 3. De leveringsdatum kan verplaatst worden als beide partijen dat onderling overeenkomen.
 4. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor het bereiken van het resultaat dat de klant beoogde en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van een verlate levering.
 5. Marketing Etalage is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen als dit het project ten goede komt.
 6. Marketing Etalage is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren, waarbij elke fase afzonderlijk gefactureerd kan worden. Indien en zolang deze factuur door de klant niet wordt betaald, is Marketing Etalage niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en kan zij de overeenkomst hierdoor opschorten.

Artikel 10: Wijzigingen, meerwerk, feedback

 1. Bij verwacht meerwerk wordt de klant tijdig ingelicht. Meerwerk kan ontstaan door gewijzigde wensen van de klant of bij een offerte met stelposten of op basis van nacalculatie. Meerwerk wordt altijd via email gecommuniceerd met de klant.
 2. Indien het nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst om extra producten/diensten te verrichten. Dan zal Marketing Etalage dat tijdig met de klant overeenkomen. Waarbij de overeenkomst kan worden gewijzigd of een additionele overeenkomst kan worden gesloten. Marketing Etalage informeert de klant dan over financiële consequenties en een eventueel aangepaste leveringsdatum.
 3. Standaard zijn er twee correctierondes op elke dienst van Marketing Etalage, tenzij anders overeengekomen. Indien er meerdere correctierondes worden aangevraagd vanuit de klant dan worden de meerkosten o.b.v. het standaard geldende uurtarief in rekening gebracht.
 4. De klant dient feedback tijdig te communiceren om de voortgang van het project niet te belemmeren. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen gebruik maakt van de mogelijkheid tot het leveren van feedback, is Marketing Etalage bevoegd de leveringsdatum naar eigen inzicht te verplaatsen.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Marketing Etalage van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 6. Na de laatste feedbackronde is het niet meer mogelijk om kosteloos wijzigingen door te voeren, enkel tegen uurtarief.

Artikel 11: Drukproeven

 1. De klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig controleren van drukproeven op fouten en gebreken binnen de gestelde termijn. Marketing Etalage is dan ook niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven door de klant.
 2. Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat Marketing Etalage de overeenkomst juist heeft uitgevoerd.
 3. Een fysieke proef kan op verzoek van de klant worden geleverd en wordt separaat in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen dat deze kosten bij de prijs zijn inbegrepen.
 4. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen tussen beeldscherm en afdrukken.
 5. Drukproeven dienen schriftelijk (digitaal) goedgekeurd te worden, waarna Marketing Etalage de producten bestelt.
 6. Eenmaal bestelde producten kunnen niet meer worden gewijzigd zonder extra kosten. Indien Marketing Etalage producten bestelt voor de klant zijn de voorwaarden van de desbetreffende leverancier van toepassing.

Artikel 12: Duur, beëindiging en annulering

 1. Marketing Etalage heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien feiten en omstandigheden naar voren komen die de voortzetting van de samenwerking onwenselijk maken, zonder in dat geval tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Marketing Etalage kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Marketing Etalage gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 6 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 4. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en zijn daarna maandelijks opzegbaar. Het eerste jaar is onderhoud i.c.m. het bouwen van een website gratis.
 5. Marketing Etalage heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Marketing Etalage niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Marketing Etalage zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Marketing Etalage kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. Annulering van de overeenkomst door de klant dient schriftelijk plaats te vinden. Marketing Etalage is niet verplicht de aanbetaling te retourneren, tenzij de wettelijke verplichting anders bepaald. Wanneer Marketing Etalage al begonnen is met de werkzaamheden, worden alle gemaakte uren en kosten in rekening gebracht.


Artikel 13: Levering en levertijd

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 3. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 14: Copyright

 1. Op alle door Marketing Etalage ontwikkelde materialen berust copyright. Het is dan ook niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen.
 2. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de klant dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Marketing Etalage. Bij inbreuk komt Marketing Etalage een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijke gehanteerde prijzen voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een ontwerp van Marketing Etalage door een andere partij te laten ontwikkelen of zelf te ontwikkelen.
 4. De klant heeft het gebruiksrecht op de materialen ná volledige betaling.
 5. Alle door Marketing Etalage ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Marketing Etalage voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 6. De klant is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de klant.
 7. De door Marketing Etalage vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de klant.
 8. Door Marketing Etalage of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Marketing Etalage.
 9. De door Marketing Etalage verstrekte inloggegevens mogen nimmer met derden worden gedeeld.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Marketing Etalage en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Marketing Etalage zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider.
 4. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens door de klant.
 5. De klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content, producten en diensten.
 6. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het advies dat zij de klant meegeeft in cursussen, tijdens de overeenkomst of daarbuiten. Een advies is een richtlijn, het is aan de klant zelf om een weloverwogen keuze te maken.

Artikel 16: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Marketing Etalage gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Marketing Etalage werkt voornamelijk digitaal. Het niet beschikbaar zijn van internet valt onder overmacht. Marketing Etalage zal de klant daarvan altijd vroegtijdig op de hoogte stellen, mocht dit van invloed zijn op de overeenkomst.
 4. Marketing Etalage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider waarop Marketing Etalage geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 17: Diverse bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de beterende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 3. Marketing Etalage heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 18: Geschillen en klachten

 1. De klant is verplicht klachten, van welke aard ook, binnen 14 dagen na het ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Marketing Etalage.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 3. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandsrecht van toepassing.
 4. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin Marketing Etalage is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Marketing Etalage en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 19: Privacy bepalingen

 1. Zie privacyverklaring.